RODO

Informacja o ochronie danych osobowych

 

Od 25 maja 2018 roku w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO.

Administrator danych osobowych

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail, adres korespondencyjny) jest PROTERM Barczewski, Kaczmarek, Kłos Sp. J ul. Górzyskowo 12, 85-157 Bydgoszcz (dalej PROTERM lub administrator). Oznacza to, że PROTERM odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

W jakim celu przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Dane przekazane przez Państwa przy zawieraniu umowy sprzedaży umożliwiają:

·       Wykonywanie i zawarcie łączącej nas umowy (art.6 ust. 1 lit. B) RODO,

·       Wypełnienie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. C) RODO,

·       Ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. F) RODO

·       Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną stanowią:

Art. 6 ust. 1 lit. B) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”

W tym w szczególności do:

·       Wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,

·       Realizacji usług serwisowych,

·       Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji,

·       Wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

Prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej oznaczają przede wszystkim:

·       Przekazywanie danych spółkom zależnym PROTERM do wewnętrznych celów administracyjnych,

·       Realizację działań reklamacyjnych i podatkowo – rachunkowych,

·       Ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonaniem umowy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przekazanie ich stanowi warunek konieczny do zawarcia i wykonywania umowy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych jest PROTERM, mogą zostać nimi także: spółki zależne PROTERM, operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, banki, urzędy skarbowe, organy samorządu terytorialnego, firmy windykacyjne, właściciele i współwłaściciele nieruchomości (w uzasadnionych przypadkach).

Jakie mają Państwo uprawnienia w odniesieniu do swoich danych osobowych?

Posiadają Państwo prawo żądania od administratora:

·       Dostępu do swoich danych oraz do ich otrzymania

·       Sprostowania swoich danych osobowych

·       Usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”). „Prawo do bycia zapomnianym” nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne, m.in. do:

1.     Wywiązywania się z prawnego obowiązku  wymagającego przetwarzania na mocy prawa
UE lub prawa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

2.     Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, odstępstwa do obowiązku realizacji „prawa do bycia zapomnianym” opisuje art. 17 ust. 3 RODO.

·       Ograniczenia przetwarzania danych osobowych

·       Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

·       Przeniesienia swoich danych osobowych.

WAŻNE:

·       Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

·       Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

·       Administrator będzie przechowywał Państwa dane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.